Условията на Кампанията

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА Ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро и Tefal OptiGrill+

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Кампанията (отбелязвани като „Официални Правила“, „Правилата“).

РАЗДЕЛ 1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
1.1. Настоящите правила определят реда и условията за провеждане на кампанията „Ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро и Tefal OptiGrill+“ и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица, участващи в нея.
1.2. Кампанията, провеждана на www.vkashti.bg, се организира и провежда от агенция ”Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД, наричан „Организатор” по­долу, с ЕИК 831466573, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Христо Ботев № 95 .
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес www. www.vkashti.bg
1.4. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес: www.vkashti.bg.
1.5.Организаторът осигурява наградите за участниците, спечелили в кампанията „Ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро и Tefal OptiGrill+.

РАЗДЕЛ 2
СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. КОМУНИКАЦИЯ.
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Кампанията се провежда в периода на 15.06.2018 г. до 23:59 ч. на 05.07.2018
2.3. Организаторът прави провеждането на кампията ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро достояние на широката общественост чрез интернет-сайта: www.vkashti.bg и интернет-страницата на Tefal Bulgaria http://www.tefal.bg/ и в социалната мрежа Facebook на адрес: https://www.facebook.com/TEFAL.Bulgaria, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.
2.4. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Кампанията чрез публикуване на Правилата за участие на интернет страницата на Възложителя: http://www.vkashti.bg


РАЗДЕЛ 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА
3.1. В Кампанията имат право да участват само физически лица, които към датата на
участието си в нея са навършили 18­годишна възраст („Участници“).
3.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор
за Организатора : „Гътс анд Брейнс ДДБ“ ООД, както и членове на семействата на всички гореизброени лица (родители, съпрузи и деца).
3.3. Участник в Кампанията е всяко физическо лице, което в периода на Кампанията, е изпълнило настоящите общи условия за участие в Кампанията в съответствие с Раздел 4 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 4
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
4.1 За да участват в Кампанията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да попълнят регистрационната форма, публикувана на сайта www.vkashti.bg
4.2. Регистрационната форма съдържа седем задължителни полета за участие. Участникът трябва задължително да попълни име и фамилия, актуален телефонен номер (с код за България +359), актуален имейл, да отговори на въпроса „Коя е любимата ти рецепта/ястие?“ в свободното поле, да посочи какво меню, приготвено от Катето Евро на специална вечеря предпочита, като маркира един от 4 възможни отговора, да избере на коя от 4 възможни дати би искал да посети ресторант „Вкъщи“ на Катето Евро и Tefal OptiGrill+.
  1. Възможните дати за вечеря в ресторант „Вкъщи“ са: 30.06.20018 (събота) , 01.07 (неделя), 10.07 (вторник) и 11.07 (сряда) . Заявената дата не може да бъде променяна от участика при никакви обстоятелства.
  2. Регистрационната форма съдържа и поле за коментар от страна на Участника, в което може да посочи, ако има специфични диетични изисквания към храната.
  3. След като попълни регистрационната форма, всеки участвал получава автоматичен имейл, на този, с който е кандидаствал, и съобщение на сайта, с които му съобщаваме, че в случай, че е избран за вечеря в ресторант „Вкъщи“ на посочената от него дата, трябва да потвърди писмено на посочен от нас мейл в рамките на 48 часа участието си във вечерята. Допълнително Организаторът ще се свърже с всички печеливши Участници на посочените от тях в регистрационната форма телефонни номера, за да потвърдят участието си във вечерята.
  4. Ако Участникът не е въвел истинския телефон и Организаторът не може да се свърже с него в рамките на този срок, ще бъде изтеглена резерва на негово място.
  5. Участникът се съгласява да бъде сниман по време на провеждане на вечерите в Ресторант „Вкъщи“, като заснетото му изображение ще бъде използвано от Организатора (или от посочено оит него трети лица) за рекламни цели за кампанията в срок от 3 месеца от приключването ѝ.
4.8. С попълване на онлайн формата за регистрация, Участникът декларира, че:
4.8.1. е съгласен неговите лични данни, попълнени във формата за участие да бъдат обработвани в цялост от администратора/ обработващия, за нуждите и целите на Кампанията и за срока до изтичане на Кампанията;
4.8.2. попълнените от него данни са верни;
4.8.3. за него, не съществуват юридически религиозни или здравословни пречки да се възползва от Наградата;
4.8.4. е съгласен да бъде сниман и записвано във връзка с неговото участие (включително комуникирането му чрез медиите) като гост на ресторанта, както и заснетите фотографии и видео/аудио- записи да бъдат свободно разпространявани и използвани, включително правото на Организатора да ги преотстъпва на трети лица, без ограничение на територия, срок и начин, бидейки елемент от актуално събитие.

РАЗДЕЛ 5
НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА
5.1. Печеливш Участник в Кампанията „Ресторант „ВКЪЩИ“ с Катето Евро и OptiGrill+ получава за награда вечеря с Катето Евро; общият брой награди са 4 вечери, с 12 печеливши. За всяка вечеря се изтеглят по 3-ма Печеливши Участници, като всеки Печеливш Участник има право да доведе 1 свой придружител. Придружителят участва във вечерята, заедно с печелившия участник, но няма да получи предметна награда. Всеки основен Печеливш Участник ще получи по време на вечерята като подарък 1 бр. Tefal OptiGrill+ GC712. Тази предметна награда се получава само от присъстващите на вечерята, не може да се получи, като компенсация или да се получи паричната ѝ равностойност.
5.2. Печелившите Участници се определят чрез тегления в края на три периода, провеждащи се на следните дати.
- Период 1: Приключва на 27.06 /00:01 ч/. Тегленето на победителите за вечерите на 30.06 и 01.07 ще се извърши на 27.06.2018 г.
- Период 2: Приключва на 05.07.2018 г. /00:01 ч./. Тегленето и обявяването на победителите за вечерите на 10.07.2018 и 11.07.2018г. ще се извърши на 05.07.2018.
5.3. Печелившите Участници ще бъдат определяни за съответните периоди на случаен принцип (жребий) чрез автоматична система между всички, които са изпълнили условията от настоящите Правила. Тегленията ще се провеждат в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Организатора, която ще съставя Протокол за определяне на печеливши.
5.4. Победителите от жребиите се обявяват на интернет сайта www.vkashti.bg с телефонния номер, чрез който са участвали, като последните 3 (три) цифри от телефонния номер се заместват със символите (***).
5.5. Всеки Печеливш Участник, изтеглен в един от жребиите, губи правото си на участие в последващите жребии.
5.6. Участниците могат сами да проверят дали са спечелили награда от Кампанията на интернет-страницата www.vkashti.bg в полето „Печеливши“.

РАЗДЕЛ 6
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.
6.2. В случай че Участниците печелят награда, в деня на съответното теглене, участникът получава известие на e-mail, който е посочил, със съобщение, че печели от Кампанията, както и указание как може да се възползва от наградата.
6.3. Спечелилият участник следва да върне отговор на уведомителния e-mail с потвърждение за участие във вечерята в рамките на 48 часа.
6.4. В случай че в срока по т. 6.2. Печелившият Участник не се свърже обратно по гореописания начин, се счита, че Участникът се отказва от наградата си, и в срок до 2 работни дни Организаторът ще изтегли и обяви на негово място нов Участник, който да получи съответната награда.
6.5. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.
6.6 При непредоставяне на данните в този срок, участникът губи правото на наградата. Процедурата се повтаря до момента, в който бъдат потвърдени всички участници.

РАЗДЕЛ 7
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Кампанията, без да посочва причини за това. В случай че Участник не желае да участва в „Ресторант „Вкъщи“ с Катето Евро и Tefal OptiGrill+” е необходимо да изпрати e-mail в свободен текст на адрес: reservervation@vkashti.bg. Всеки участник има право по всяко време да поиска неговите лични данни да бъдат заличени и да не бъдат обработвани занапред; в този последен случай Участникът ще получи електронно уведомление за извършеното заличаване, а участието на Участника в Кампанията ще бъде автоматично прекратено.
7.2. Участието на участник в Кампанията може да бъде прекратено от Организатора при:
 • неизпълнение на задълженията на Участника, произтичащи от настоящите правила;
 • прекратяване провеждането на Кампанията от Организатора по реда на т. 7.3 по-долу.
7.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Кампанията, поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страниците на www.vkashti.bg и https://www.facebook.com/TEFAL.Bulgaria или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 8
ЛИЧНИ ДАННИ
8.1. Всички лични данни предоставени от Участниците в Кампанията, по повод и във връзка с Кампанията ще се събират, обработват и съхраняват от Организатора при спазване на всички законови изисквания , включително и при спазването на правилата на Общия Регламент за защита на личните данни. Нашата политика за поверителност можете да прочетете тук. С регистрирането на участието си в Играта се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да могат да бъдат използвани за цели, свързани с Кампанията, както и да получават информационни материали.
8.2 Като се включва в Кампанията, всеки Участник приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора. Във всеки един момент , потребителят има правото „да бъде забравен” като изпрати за това изрично уведомление до администратора / обработващия по начина посочен в чл. 7.1, изр. 2.
8.3. Участието на потребителите в Кампанията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в Кампанията.
8.4. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:
 • администриране на провеждането на Кампанията и комуникация с участниците;
 • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на правилата;
8.6. Администраторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Промоцията самостоятелно или чрез възлагане на трето лице (Обработващ), което ще се задължи да спазва съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на Промоцията: 8.7. Личните данни на участниците ще бъдат съхранявани за период от 3 месеца и използвани, за връзка с тях, ако са избрани за една от вечерите в ресторант „Вкъщи“.
Ако участникът желае личните му данни да бъдат заличени, трябва да изпрати имейл на reservation@vkashti.bg , като по този начин губи правото си на участие в играта .
8.8. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в „Ресторант Вкъщи с Катето Евро и Tefal OptiGrill+” и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в кампанията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.

РАЗДЕЛ 9
ОТГОВОРНОСТ
9.1. С регистрацията си за участие в Промоцията Участникът дава съгласието си да бъде обвързан с настоящите правила и да се съобразява с тях и да спазва техните клаузи и регулации.
9.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Промоцията, или за грешки и/ или недостатъци при провеждане на Промоцията, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страниците: www.vkashti.bg, https://www.facebook.com/TEFAL.Bulgaria и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Промоцията, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
9.4. Организаторът запазва следните права:
9.4.1. При констатиране на нарушения в процеса на регистриране на промоционалните кодове – да дисквалифицира съответния участник от участие в тегленията за наградите от Промоцията.
9.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградите
9.6. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: www.vkashti.bg
9.7. Организаторът може да прекрати Промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
9.8. Всеки потенциален спор между Организатора и Участник се решава в духа на добрата воля чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.
9.9. Официалните правила влизат в сила от 29.05.2018 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Промоцията, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с тях. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.vkashti.bg Потребителите следва сами да проверяват на адрес: www.vkashti.bg за промени в Правилата и Организаторът не е задължен да ги информират по друг начин за настъпилите промени.